Štruktúra akcionárov a štatutárne orgány spoločnosti

Štruktúra akcionárov spoločnosti SSE Holding, a. s.

51 %

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

so sídlom Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

IČO: 00683832
Akcionár vlastniaci 1 793 508 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 59 544 465, 60 eura a počtom hlasov na valnom zhromaždení 1 793 508.

49 %

EP Energy, a. s.

EP Energy, a. s.
Pařížská 130/26, Josefov,
110 00 Praha 1

IČO: 29259428
Vedená u Městského soudu v Praze, oddiel B, vložka 21733 Identifikačné číslo: 29259 428

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 6278

Akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 57 209 376,80 eura a počtom hlasov na valnom zhromaždení 1 723 174.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. je členom skupiny EP Energy.

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

 • Mgr. Petr Sekanina
  predseda predstavenstva
 • Ing. Roman Jilly
  podpredseda predstavenstva
 • Judr. Matej Slezák
  člen predstavenstva
 • Ing. Jiří Feist
  člen predstavenstva
 • Ing. Petr Tomášek
  člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Ing. Pavol Mertus
  predseda dozornej rady
 • Judr. Peter Hajduček
  člen dozornej rady
 • Ing. Ján Vido
  člen dozornej rady
 • Gary Mazzotti
  podpredseda dozornej rady
 • Ing. Michal Kováč
  člen dozornej rady
 • Ing. Rudolf Drexler
  člen dozornej rady